Gebruiksvoorwaarden

Laatste versie: 01 juli 2020

Deze app word je aangeboden door de door jouw aangesloten apotheek. 

SmartMed Pharmacy B.V. is de technisch ontwikkelaar van de app en dataverwerker namens de aangesloten apotheken. SmartMed Pharmacy B.V. draagt zorg voor de ontsluiting van de medische patiëntgegevens, zoals deze door de apotheek zijn ingevoerd. SmartMed doet zelf niets op eigen initiatief met deze gegevens, zij is slechts “doorgeefluik” van de gegevens. SmartMed Pharmacy B.V. is ISO2007 en NEN7510 gecertificeerd, dit zijn beveiligingstandaarden in de zorg. Daarnaast verloopt alle communicatie via zogenaamde HTTPS-verbindingen, waarmee ook het dataverkeer versleuteld is.

We raden je aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je gebruik gaat maken van de services in deze mobiele applicatie SmartMed ForYou (de "App").

In dit gebruiksvoorwaarden leggen we uit onder welke voorwaarden je de app kunt gebruiken. We willen graag dat je begrijpt welke voorwaarden dit zijn, zodat je een goede afweging kunt maken in je besluit om gebruik te maken van de services in de App.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle services die aangeboden worden via de App.  Je kunt gebruik maken van de App als je akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

Het is mogelijk dat we de gebruiksvoorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld bij een uitlevering van nieuwe services. Mocht dit het geval zijn dan krijg je hiervan een bericht, zodat je de kans krijgt om de wijzigingen tot je te nemen. We vragen je opnieuw om de gebruiksvoorwaarden te accepteren om verder gebruik te kunnen maken van de App.  Ben je akkoord gegaan met de nieuwe voorwaarden dan valt het gebruik van de App vanaf dat moment onder de nieuwe gebruiksvoorwaarden.  

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zolang je de App gebruikt. 


Artikel 1: Gebruik van de services

1.1 Met de App kun je gebruik maken van verschillende services. Om toegang te krijgen tot deze services meld je je aan, via de App, bij de apotheek waar je ook geregistreerd staat als patiënt en waar op je wilt worden aangesloten. Tijdens het aanmeldproces vragen we je om het email adres, wat al bij jouw apotheek bekend en geverifieerd is. Daarnaast vragen we je, namens de apotheek, om je Burgerservicenummer, zodat de apotheek kan bepalen of je daadwerkelijk bent ingeschreven in hun administratie. (Zie ook Privacy beleid)

1.2 Als je nog niet geregistreerd bent bij een aangesloten apotheek, moet je je eerst te laten registreren bij je apotheek. Wil je gebruik maken van de services van deze app, dan kan je dit apart laten vastleggen in je profiel. Wij verwijzen hierbij verder naar de registratieprocedure van jouw apotheek.

1.3 Ben je al wel geregistreerd als patiënt bij een aangesloten apotheek, maar is je email adres nog niet bekend in hun administratie of wel bekend, maar nog niet geverifieerd, neem dan contact op met je apotheek om je email adres alsnog te laten vastleggen en/of te verifiëren en vast te laten leggen of je gebruik wilt maken van deze app. Wij verwijzen hierbij verder naar de email verificatie procedure van jouw apotheek.

1.4 Wij gaan ervan uit dat je alle toegangsgegevens tot het gebruik van deze App (zoals pincode) strikt geheimhoudt, zodat er geen ongewenste toegang tot je gegevens kan plaatsvinden. Wij gaan er dus vanuit dat alles wat gebeurt vanaf deze aansluiting gebeurt onder jouw leiding en toezicht. Je bent zelf aansprakelijk voor deze handelingen, tenzij er is aangegeven dat ook anderen toegang hebben, zoals gemachtigden.  

1.5 We hebben, als apotheek, het recht om je aansluiting te beëindigen als je achttien maanden geen gebruik gemaakt heeft van je App. 

1.6 De medische informatie die via de App beschikbaar komt, is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult met een specialist. Neem voor persoonlijk advies of bij een vermoeden van urgentie altijd direct contact op met je apotheek


Artikel 2: Beoogde gebruikers

In de administratie van de apotheek wordt per patiënt bijgehouden of deze gemachtigd is om de app te gebruiken. Als je denkt dat je ten onrechte geen toegang hebt tot de App, neem dan contact op met je apotheek.  

We behouden het recht om de toegang tot de App tijdelijk uit te stellen of te ontzeggen mochten wij het aannemelijk vinden dat er misbruik heeft plaatsgevonden.


Artikel 3: Misbruik

3.1 Het is verboden om de via de App aangeboden services te gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of de openbare orde en de goede zeden.

3.2 Als de aangesloten apotheek of SmartMed Pharmacy B.V. constateert dat je bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zullen wij je waarschuwen. Als dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, kan SmartMed Pharmacy B.V. in samenspraak met je apotheek, je de toegang tot de App ontzeggen, zonder opgaaf van reden. Je kunt dan niet langer gebruik maken van de services in de App. In urgente of ernstige gevallen kan de apotheek in overleg met je SmartMed Pharmacy B.V., zonder waarschuwing en zonder verdere opgaaf van redenen je aansluiting buiten gebruik stellen.


3.3 Als naar het oordeel van SmartMed Pharmacy B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SmartMed Pharmacy B.V. of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is SmartMed Pharmacy B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.


3.4 SmartMed B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is SmartMed Pharmacy B.V. gerechtigd om je naam, adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat je inbreuk maakt op dienst rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij de afgifte van de gegevens.

3.5 SmartMed Pharmacy B.V. behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op je te verhalen.


Artikel 4: Privacy

4.1 Bij het gebruik van de services van de App kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die nodig zijn voor de werking van de in de App aanwezige services. Raadpleeg onze privacy beleid voor meer informatie. Deze is terug te vinden via het menu in de App.


Artikel 5: Beschikbaarheid

5.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van de services via de App, is een actieve verbinding met de server van SmartMed Pharmacy B.V. nodig. SmartMed Pharmacy B.V. streeft ernaar om de servers zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. 

5.2 Aangezien je gegevens ook lokaal opgeslagen worden, kun je ook gebruik maken (van een beperkt aantal) services als je niet actief verbonden bent met onze server. Uiteraard worden deze gegevens versleuteld opgeslagen (Zie ook het privacy beleid) 


Artikel 6: Intellectuele eigendommen

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties in deze app en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij SmartMed Pharmacy B.V. en/of haar licentiegevers. De informatie in de App is slechts bedoeld voor gebruik overeenkomstig de doeleinden als beschreven in de gebruiksovereenkomst. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze App voor andere doeleinden, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SmartMed Pharmacy B.V.

6.2 Je krijgt een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de via de App aangeboden materialen te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 SmartMed Pharmacy B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor de correcte verwerking van de door de apotheek ingevoerde gegevens en is niet aansprakelijk voor onjuiste invoer van medicatie, behandelingswijzen- en trajecten en andere medische informatie in de App. Ook aanvaardt SmartMed Pharmacy B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de App, tijdelijke inactiviteit van de App of onvolledige/onjuiste informatie in het SmartMed-programma.