Privacyverklaring

Laatste versie: 09 februari 2022

 

Uiteraard is het waarborgen van uw privacy van groot belang voor ons. Wij begrijpen dat het succes van onze services afhankelijk is van het vertrouwen dat u hebt in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dit doen, welke gegevens wij van u verwerken, hoe we zeverwerken en waarom. Zo kunt u een goede afweging maken of u de app wilt gebruiken en heeft u controle over uw data. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring goed door te lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten die plaatsvinden in deze App.

 

Aanbieder van deze App (verwerkingsverantwoordelijke)

De mobiele Pharmacy forYou applicatie (hierna de “App”) biedt verschillende zorg gerelateerde services aan, allemaal namens uw apotheek. Heeft u vragen over de App of de gegevens die de app verwerkt? Neem dan contact op met uw apotheek. De contactgegevens van uw apotheek kunt u vinden in de App onder Profiel, of bij ‘Bekijk deelnemende apotheken’ als u niet bent ingelogd.

 

Leverancier van deze App: SmartMed (verwerker)

SmartMed Pharmacy B.V. (hierna “SmartMed”) is de leverancier van deze App. Deze App wordt door SmartMed aangeboden namens uw apotheek. Het privacy beleid van uw apotheek blijft van toepassing. Deze verklaring beschrijft slechts, in aanvulling op het privacy beleid van uw apotheek, wat er gebeurt bij het gebruik van de App. Heeft u vragen over privacy, neem dan contact op met uw apotheek.

SmartMed is een IT-bedrijf dat software levert aan onder andere apotheken. Wanneer uw apotheek onze software gebruikt, en wanneer uw apotheek ons daartoe de opdracht geeft, kunnen wij u via de App gegevens tonen uit de administratie van uw apotheek.

SmartMed handelt hierbij steeds in opdracht van de apotheek. We doen niets uit eigen initiatief met uw gegevens en we zullen de gegevens ook nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Het is en blijft de apotheek die bepaalt welke gegevens in de administratie worden ingevoerd, gewijzigd of verwijderd.

Bij vragen over de verwerkte gegevens verwijzen we u dan ook graag naar uw apotheek. De apotheek kan u nader informeren over zijn privacy beleid.

 

Waarom verwerken wij gegevens (wettelijke grondslag)

Als u gebruikt maakt van de services via deze App dan worden er privacygevoelige gegevens (ook wel: persoonsgegevens) van u verwerkt. Om persoonsgegevens te verwerken moet er altijd een ‘goede reden’ zijn om dit te mogen doen, dit heet de ‘wettelijk grondslag’. In deze App zijn er twee redenen:

 • Wettelijke verplichting: De App toont gegevens uit uw patiënten profiel van uw apotheek. Voor het verwerken van die gegevens is de reden wettelijke verplichting. Uw apotheek is wettelijk verplicht om die gegevens goed bij te houden.
 • Toestemming: Door de App te gebruiken geeft u toestemming om de gegevens uit uw apotheekpatiënten profiel via de App voor u beschikbaar te maken. Ook geeft u toestemming om gegevens die u zelf invoert te verwerken. Bijvoorbeeld uwe-mailadres om uw account aan te maken en bericht naar uw apotheek versturen als u een herhaalverzoek doet.

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt en hoe komen we eraan?

We onderscheiden een aantal typegegevens. Gegevens die u zelf invoert, bijvoorbeeld tijdens het aanmaken van een account en het koppelen van een apotheek in de App, het opvoeren van eigenmedicatie of gebruikersvoorkeuren. En gegevens die we ophalen uit de administratie van de door u gekoppelde apotheek en waar u bent ingeschreven als patiënt.

Account en koppel gegevens (zelf ingegeven)

Een e-mailadres, welke ook bekend is bij uw apotheek

 • Een wachtwoord
 • Een PIN code
 • Een apotheek
 • Een BSN

Organisatie gegevens (opgehaald)

 • De gegevens van uw apotheek, zoals locatie, contact informatie, openingstijden en diensten

 

Medische gegevens (opgehaald en zelf ingegeven)

 • Uw actieve medicatie, zoals deze opgenomen zijn in de administratie van uw apotheek.
 • Uw zelf toegevoegde medicatie.

 

Gegevensverwerking bij accountaanmaken en koppelen apotheek

Voor het gebruik van de services inde App heeft u een account en een koppeling met een deelnemende apotheek waar u staat ingeschreven nodig. Voor uw account maakt SmartMed gebruikt van KeyCloak, die identiteit en toegangsmanagement levert. Uw apotheek moet daarnaast uw identiteit controleren voordat uw medicatiegegevens aan uw account gekoppeld mogen worden.

De App gebruikt uw e-mailadres om een account aan te maken, en als extra controle van uw identiteit, door hetzelfde e-mailadres te gebruiken dat bij uw apotheek bekend en geverifieerdis.

Na het account aanmaken of na het inloggen blijft u ingelogd in de app totdat u weer uitlogt. U stelt zelf een PIN code in voor snelle en veilige toegang tot de App. Als uw toestel dit ondersteunt kunt u in plaats van een PIN code ook gebruik maken van uw vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Om uw App account aan uw apotheek te koppelen kiest u een deelnemende apotheek waar u staat ingeschreven. Daarna geeft u uw BSN op. De App controleert namens uw apotheek of u (uw BSN) staat ingeschreven bij de gekozen apotheek, of uw account e-mailadres hetzelfde is als bij de apotheek bekend en verifieerd is en of in uw apotheek patiënt profielgoedkeuring is gegeven voor het gebruik van deze App.

Vanuit veiligheidsoverweging maken wij bewust geen gebruik van het koppelen met social media accounts.

 

Beschikbare gegevens in de App

Na het koppelen met uw apotheek toont de App bepaalde gegevens uit uw patiëntprofiel in de apotheek. Als u naast uw gekoppelde apotheek ingeschreven staat bij een andere apotheek die ook de applicatie van SmartMed gebruikt, dan zullen de medicatiegegevens van die andere apotheek ook zichtbaar zijn in de App.

Gegevens van uw gekoppelde apotheek die in de App zichtbaar zijn, zijn o.a.:

 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer
 • Apotheekgegevens, zoals naam, locatie, contactgegevens, openingstijden, diensten
 • Medische gegevens, zoals uw actieve medicatie en (herhaal)bestellingen

 

Gegevensverwerking bij herhaalverzoeken

In deze App kunt u een herhaalverzoek doen voor actieve medicatie die herhaalt mag worden via de App. Wanneer u een herhaalverzoek doet voor medicatie, dan wordt er een beveiligd bericht verstuurd naar uw apotheek(de apotheek die deze medicatie heeft verstrekt). Uw herhaalverzoek komt binnenin het systeem van uw apotheek. U zult over de status van uw herhaalverzoek worden geïnformeerd door uw apotheek, op dezelfde manier als voor herhaalverzoeken die u via een andere route heeft gedaan. Bijvoorbeeld telefonisch of aan de balie.

 

Gegevensverwerking bij medicatie toevoegen

Als u zelf medicatie toevoegt, dan slaat de App deze informatie op in uw patiënten dossier in de app. Uw apotheek krijgt geenbericht dat u medicatie heeft toegevoegd en zal hier dus ook geen proactieve actie op ondernemen. De apotheek heeft geen directe inzage in deze door u zelf toegevoegde medicatie, maar kan deze gegevens wel opvragen.

 

Gegevensverwerking bij Herinneringen

Bij Herinneringen kunt u aangeven of u uw geplande medicatie heeft ingenomen of overgeslagen. Op dit moment wordt deze informatie alleen lokaal op uw toestel (versleuteld) bewaard. Uw apotheek heeft nog geen inzage in wat u invult.

 

Gegevensverwerking bij zoeken apotheek

Als u daar toestemming voor geeft, dan gebruiken wij uw locatie om bij het zoeken van een apotheek uw locatie op de kaart te tonen. Als u kiest voor ‘routebeschrijving’ dan wordt uw locatie doorgegeven aan de navigatie app die u kiest, zodat uw route naar uw apotheek berekend kan worden. Uw locatie wordt niet op andere momenten gebruikt. In de instellingen van uw apparaat kunt u altijd uw toestemming hiervoor aan- of uitzetten.

 

Welke data slaan we op en hoelang bewaren we uw data?

Het is in de eerste plaats uw apotheek die bepaalt hoe lang uw gegevens worden bewaard. Verwijdert uw apotheekgegevens uit zijn administratie, dan hebben wij die gegevens ook niet meer. SmartMed heeft hierin geen eigen rol.

Bij gebruik van de App worden sommige gegevens lokaal op het toestel opgeslagen. We slaan deze gegevenslokaal op, zodat u ook met de app kunt werken als u niet verbonden bent met het internet.

De data die we lokaal versleuteld opslaan zijn:

 • Persoonsgegevens;
 • Medische gegevens;
 • Gebruikersinstellingen;
 • Apotheek;  
 • Persoons id in de apotheek;
 • PIN code;
 • Gebruik Touch-ID / Face-ID.

De bewaartermijn van de gegevens die opgeslagen zijn op het toestel is direct afhankelijk van de gebruiksduur van de App. Mocht u niet langer gebruik willen maken van de services van deze App dan kunt u de App op de gebruikelijke manier verwijderen van uw toestel. Tijdens het verwijderen worden ook alle lokaal opgeslagen gegevens van uw toestel verwijderd.

 

Veiligheidsmaatregelen

SmartMed beschikt over een internkwaliteitssysteem waarmee wij onze organisatie en interne processen continu toetsen en verbeteren. SmartMed is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd en werkt in overeenstemming met alle belangrijke richtlijnen van informatieveiligheid in de zorg.

Lokaal opgeslagen data wordt versleuteld opgeslagen en is alleen te ontsluiten met de juiste sleutel vanuit de App. Anderen kunnen dus deze gegevens niet inzien.

Elke communicatie vindt gecodeerd plaats via HTTPS. Onze netwerkservers staan in beveiligde datacentra binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en worden gecontroleerd.


Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) geeft u een aantal privacy rechten. Die staan hieronder benoemd.

 • Recht op inzage: U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Hierop zijn wel een aantal wettelijke uitzonderingen.
 • Recht op rectificatie: Zijn uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kunt u uw apotheek vragen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Recht op vergetelheid: U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door uw apotheek te laten wissen. De gegevens die alleen met uw App account te maken hebben kunt u zelf wissen door uw account te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft in een aantal gevallen het recht dat uw apotheek uw gegevens nog wel bewaard, maar verder niet meer verwerkt op uw verzoek. Dit is het recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als deze App uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door uw apotheek.
 • Recht op intrekken toestemming: Als u uw apotheek of deze App toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens te verwerken, dan heeft u het recht die toestemming in te trekken.

Wilt u gebruik maken van een van de hierboven benoemde rechten? Neem dan contact op met uw apotheek.

 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat bij nieuweversies van de App deze privacyverklaring wordt gewijzigd. Mocht dat zo zijn, dan zal dat worden gemeld bij eerste gebruik van de App.

 

Vragen? Opmerkingen? Klachten?

Neem voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met uw apotheek. Heeft u specifieke vragen over wat er gebeurt bij gebruik van de App, neem dan contact op met onze DataProtection Officer:

E-mail:security@smartmed.world