Gebruiksvoorwaarden

Laatste versie: 08 februari 2022

App aanbieder en leverancier

Deze mobiele applicatie Pharmacy forYou (de "App") wordt u aangeboden door de deelnemende apotheek die u aan uw App account heeft gekoppeld of gaat koppelen.  

SmartMed Pharmacy B.V. (hierna: “SmartMed”) is de technisch ontwikkelaar van de App en dataverwerker namens de aangesloten apotheken. SmartMed draagt zorg voor de ontsluiting van de medische patiëntgegevens, zoals deze door de apotheek zijn ingevoerd. SmartMed doet zelf niets op eigen initiatief met deze gegevens, zij is slechts “doorgeefluik” van de gegevens. SmartMed is ISO2007 en NEN7510 gecertificeerd, dit zijn beveiligingstandaarden in de zorg. Daarnaast verloopt alle communicatie via zogenaamde HTTPS-verbindingen, waarmee ook het dataverkeer versleuteld is.

Gebruiksvoorwaarden accepteren en wijzigingen

We raden u aan deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u gebruik gaat maken van de services in deze App.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle services die aangeboden worden via de App. U kunt gebruik maken van de App als u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

Het is mogelijk dat we de gebruiksvoorwaarden aanpassen. Bijvoorbeeld bij een uitlevering van nieuwe services. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u hiervan een bericht, zodat u de kans krijgt om de wijzigingen te bekijken. We vragen u opnieuw om de gebruiksvoorwaarden te accepteren om verder gebruik te kunnen maken van de App.  Bent u akkoord gegaan met de nieuwe voorwaarden dan valt het gebruik van de App vanaf dat moment onder de nieuwe gebruiksvoorwaarden.  

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zolang u de App gebruikt.  


Artikel 1: Gebruik van de services

1.1 Met de App kunt u gebruik maken van verschillende services. Om toegang te krijgen tot deze services maakt u aan App account aan, en koppelt u dit account aan de apotheek waar u ook ingeschreven staat als patiënt. Bij het account aanmaken vragen wij u om het e-mailadres te gebruiken dat bekend en verifieerd is bij uw apotheek. Daarnaast vragen we u, namens uw apotheek, om uw Burgerservicenummer, zodat de apotheek kan bepalen of u daadwerkelijk bent ingeschreven in hun administratie. (Zie ook Privacy beleid).

1.2 Als u nog niet bent ingeschreven bij een aangesloten apotheek, dan moet u dat eerst doen. Wilt u gebruik maken van deze App, dan moet u dit door uw apotheek apart laten vastleggen in uw patiënt profiel. Wij verwijzen hierbij verder naar de inschrijvingsprocedure van uw apotheek.

1.3 Bent u al wel ingeschreven als patiënt bij een aangesloten apotheek, maar is uw e-mailadres nog niet bekend in hun administratie? Of wel bekend, maar nog niet geverifieerd? Neem dan contact op met uw apotheek om uw e-mailadres alsnog te laten vastleggen en/of te verifiëren en vast te laten leggen dat u gebruik wilt maken van deze app. Wij verwijzen hierbij verder naar de e-mail verificatie procedure van uw apotheek.

1.4 Wij gaan ervan uit dat u alle toegangsgegevens tot het gebruik van deze App (zoals pincode) strikt geheimhoudt, zodat er geen ongewenste toegang tot uw gegevens kan plaatsvinden. Wij gaan er dus vanuit dat alles wat gebeurt vanaf deze aansluiting gebeurt onder uw leiding en toezicht. U bent zelf aansprakelijk voor deze handelingen, tenzij er is aangegeven dat ook anderen toegang hebben, zoals gemachtigden.  

1.5 We hebben, als apotheek, het recht om uw aansluiting te beëindigen als u achttien maanden geen gebruik gemaakt heeft van deze App.  

1.6 De medische informatie die via de App beschikbaar komt, is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult met een specialist. Neem voor persoonlijk advies of bij een vermoeden van urgentie altijd direct contact op met uw apotheek.

1.7 Uw gekoppelde apotheek krijgt vanuit de App niet van al uw acties bericht. Voegt u bijvoorbeeld zelf medicatie toe, of stopt of pauzeert u medicatie die uw apotheek heeft verstrekt, overleg dit dan ook altijd met uw arts of apotheker.

1.8 De patiënt staat centraal bij de applicaties van SmartMed. Dit betekent dat als u, naast uw gekoppelde apotheek, ook bent ingeschreven bij een andere apotheek die het systeem van SmartMed gebruikt, u ook de medicatie van die apotheek in de App zult zien.  

Artikel 2: Beoogde gebruikers

In de administratie van de apotheek wordt per patiënt bijgehouden of deze gemachtigd is om de App te gebruiken. Als u denkt dat u ten onrechte geen toegang heeft tot de App, neem dan contact op met uw apotheek.  

We behouden het recht om de toegang tot de App tijdelijk uit te stellen of te ontzeggen mochten wij het aannemelijk vinden dat er misbruik heeft plaatsgevonden.

Artikel 3: Misbruik

3.1 Het is verboden om de via de App aangeboden services te gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of de openbare orde en de goede zeden.

3.2 Als de aangesloten apotheek of SmartMed constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zullen wij u waarschuwen. Als dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, kan SmartMed in samenspraak met uw apotheek u de toegang tot de App ontzeggen, zonder opgaaf van reden. U kunt dan niet langer gebruik maken van de services in de App. In urgente of ernstige gevallen kan de apotheek in overleg met SmartMed, zonder waarschuwing en zonder verdere opgaaf van redenen uw aansluiting buiten gebruik stellen.

3.3 Als naar het oordeel van SmartMed hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van SmartMed of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is SmartMed gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.4 SmartMed is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is SmartMed gerechtigd om uw naam, adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op dienst rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij de afgifte van de gegevens.

3.5 SmartMed behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 4: Privacy

4.1 Bij het gebruik van de services van de App kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die nodig zijn voor de werking van de in de App aanwezige services. Raadpleeg ons privacy beleid voor meer informatie. Deze is terug te vinden in het Instellingen menu van de App.

Artikel 5: Beschikbaarheid

5.1 Om volledig gebruik te kunnen maken van de services via de App, is een actieve verbinding met de server van SmartMed nodig. SmartMed streeft ernaar om de servers zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.  

5.2 Aangezien uw gegevens ook lokaal opgeslagen worden, kunt u ook gebruik maken (van een beperkt aantal) services als u niet actief verbonden bent met onze server. Uiteraard worden deze gegevens versleuteld opgeslagen (zie ook het privacy beleid).

Artikel 6: Intellectuele eigendommen

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties in deze App en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij SmartMed en/of haar licentiegevers. De informatie in de App is slechts bedoeld voor gebruik overeenkomstig de doeleinden als beschreven in de gebruiksovereenkomst. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze App voor andere doeleinden, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SmartMed

6.2 U krijgt een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de via de App aangeboden materialen te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 SmartMed is uitsluitend aansprakelijk voor de correcte verwerking van de door de apotheek ingevoerde gegevens en is niet aansprakelijk voor onjuiste invoer van medicatie, behandelingswijzen- en trajecten en andere medische informatie in de App. Ook aanvaardt SmartMed geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de App, tijdelijke inactiviteit van de App of onvolledige/onjuiste informatie in het SmartMed-programma.