Implementatie

Onze werkwijze

Training

Contact

SmartMed B.V.

Amersfoortsestraat 124/D

3769 AN Soesterberg (NL)

KVK nummer: 64797538
info@smartmed.world

Tel: +3185 1300 929

Ontdek de SmartMed oplossing met dit interactief model.

Organisatie

Medicatie proces

   

Verifiëren

 

Personaliseren

 

Voorschrijven

 

Controleren

 

Distribueren

 

Toedienen

 

Gebruiken

Ziekenhuis   Verificatie   Profiel   Voorschrijven   Controle   Logistiek   Toedienen   Gebruik
Zorginstelling   Verificatie   Profiel   Voorschrijven   Controle   Logistiek   Toedienen   Gebruik
Apotheek   Verificatie   Profiel   Voorschrijven (i)   Controle   Logistiek   Toedienen (i)   Gebruik (i)
Huisartsenpraktijk   Verificatie   Profiel   Voorschrijven   Controle (i)   Logistiek (i)   Toedienen (i)   Gebruik (i)
               
Kennismanagement Beveiliging Datamanagement Dashboards Rapporten Standaarden Gebruikersmanagement Integratie
Technische Infrastructuur
 

Ziekenhuis

SmartMed is een compleet Medicatie Managementsysteem dat voorzien in voorschrijven, bewaken, afleveren en toedienen van medicatie in een ziekenhuis. In onderstaand model zijn de afzonderlijke processen beschreven waar SmartMed invulling aan geeft.

Verificatie

SmartMed Verificatie maakt het actuele medicatiegebruik, het medicatie dossier, inzichtelijk. Bij ziekenhuisbezoek is kennis over gebruikte medicatie van de patiënt essentieel voor een succesvolle behandeling. SmartMed heeft een speciale gebruikersvriendelijke tool ontwikkeld om dit op een efficiënte manier te laten plaatsvinden, inclusief (on)geplande bevraging van het Landelijk Schakel Punt (LSP). Dit kan zowel in de poliklinische als klinische setting worden ingezet en werkt zowel bij opname als ontslag.

Profiel

SmartMed Profiel levert alle patiënt specifieke informatie betreffende allergieën, intoleranties en contra indicaties ten behoeve van de behandelanalyse. Een allergie voor bijvoorbeeld penicillines of COPD als contra-indicatie kan hier worden geregistreerd en beheerd, of uit een EPD of PGO geïmporteerd. Dit stelt de voorschrijver in staat om waarschuwingen over allergieën, intoleranties en contra indicaties tijdens het voorschrijven te beoordelen. En het stelt de apotheker in staat controles juist en volledig uit te voeren.

Voorschrijven

SmartMed Voorschrijven is ontwikkeld om de behandelaar intuïtief, veilig en efficiënt geneesmiddelen voor te laten schrijven op basis van Formularium en assortiment. Naast reguliere doseringsschema’s is het mogelijk om eenmalige, repeterende of gecombineerde schema’s te gebruiken, zowel voor de actuele situatie, bij opname of bij ontslag van de patiënt. Medicatie afspraken worden visueel weergegeven en zo nodig ondersteund met relevante veiligheidswaarschuwingen. Medicatie favorieten bevorderen het gebruiksgemak.

Controle

SmartMed Controle biedt alle tools die nodig zijn om de patiëntveiligheid van het medicatie dossier te garanderen. Bewakingssignalen op basis van G-standaard informatie zijn eenvoudig te beheren en af te handelen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om eigen aanvullende controle regels te ontwikkelen en volledige controle op alle medicatieopdrachten uit te voeren. Instelbare filters maken het mogelijk op basis van beleid relevantie van signalen en controles te bepalen. Het stelt de behandelaar en de apotheker in staat om in samenspraak de optimale therapie voor de individuele patiënt in te stellen.

Distributie

SmartMed Logistiek levert een integrale oplossing voor de ziekenhuisapotheek waarmee het volledige proces van bestellen, artikel-, voorraadmanagement en distribueren flexibel kan worden ingericht. Denk hierbij aan bevoorrading van afdelingen, levering van patiënt-specifieke medicatie en externe leveringen aan klanten. Aan eisen als de Opiumwet of de Falsified Medicine Directive wordt voldaan. Contractmanagement met leveranciers is onderdeel van het bestelproces. Met speciale dashboards kan de apotheker de logistiek monitoren en analyseren.

Toediening

SmartMed Toediening is een moderne toedienmodule die gebaseerd is op “the five rights of medication”: de juiste patiënt, het juiste geneesmiddel, de juiste dosering, de juiste toedieningsweg en het juiste tijdstip. Veiligheid staat voorop, samen met gebruiksvriendelijkheid voor het verpleegkundig personeel. Tijdens het toedienproces kan de verpleegkundige eenmalige toedieningen registreren, dubbel paraferen, patiëntspecifieke bestellingen doen en de medicatieopdracht inzien. Dit alles met als doel om een foutloos toedienproces te realiseren.

Gebruik

SmartMed Gebruik past in de filosofie van SmartMed dat de patiënt een belangrijke rol kan hebben bij het gebruik van medicatie. Tijdens een ziekenhuisbezoek kan worden gekozen om het gebruik van medicatie in eigen beheer aan de patiënt te geven. Daarnaast biedt SmartMed de mogelijkheid om thuis gebruikte medicatie tijdens een ziekenhuisopname door te gebruiken. Een speciale App stelt het ziekenhuis in staat het medicatie dossier in digitale vorm aan de patiënt mee te geven bij ontslag en te gebruiken voor het verbeteren van de medicatietrouw.

 

Zorginstellingen

SmartMed is een compleet Medicatie Managementsysteem dat voorzien in voorschrijven, bewaken, afleveren en toedienen van medicatie in een zorginstelling. In onderstaand model zijn de afzonderlijke processen beschreven waar SmartMed invulling aan geeft.

Verificatie

SmartMed stelt instellingen in staat om informatie over medicatie bij opname en ontslag op een eenvoudige wijze op te halen en beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan acute opname in GGZ instellingen, Eerste Lijns Verblijf (ELV) in verpleeghuizen of decentrale zorg door de huisarts in de VG sector. SmartMed zorgt ervoor dat het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) voor alle medewerkers in de zorgketen beschikbaar wordt gesteld. Dat voorkomt dat veel tijd wordt besteed aan het op orde krijgen van het medicatiedossier en het daaraan gekoppelde risico op medicatiefouten.

Profiel

De SmartMed applicatie beheert alle patiëntgegevens over allergieën, intoleranties en contra-indicaties. Hierdoor wordt het risico op ongewenste complicaties bij medicatiegebruik beperkt. Binnen de omgeving van profileren heeft de behandelaar beschikking over alle informatie over allergieën, intoleranties en contra-indicaties. SmartMed genereert waarschuwingen wanneer middelen worden voorgeschreven die een allergie of intolerantie veroorzaken.

Voorschrijven

SmartMed maakt het eenvoudig om voor mensen die in instellingen verblijven het medicatiedossier actueel te houden. In instellingen is het werken met een actueel medicatiedossier vaak een grote uitdaging. Acute opnames, ondersteunende behandelingen door huisartsen en tijdelijk verblijf zorgen ervoor dat er behoefte is aan een goed onderhouden Actueel Medicatie Overzicht. Daarnaast biedt SmartMed de mogelijkheid om alle behandelaren in één voorschrijfsysteem te laten werken, waardoor geen overschrijffouten optreden en de cliënt altijd vanuit één dossier wordt behandeld.

Controle

De controle op het voorschrijven van medicatie is in SmartMed op een heldere en eenduidige manier ingericht. De voorschrijver krijgt waarschuwingen te zien, die worden gegenereerd door gebruik te maken van de G-standaard. SmartMed voorziet ook in een dialoog tussen voorschrijver en apotheek om deze waarschuwingen te beoordelen en te komen tot de beste farmacotherapeutische behandeling. Doordat SmartMed werkt in één gesloten omgeving is het mogelijk om waarschuwingen, substitutievoorstellen en controles op een professionele manier te organiseren.

Distributie

Voorschrijven, distributie en toedienen kunnen in SmartMed in één omgeving worden georganiseerd. De apotheek kan de logistiek rond levering van de geneesmiddelen in SmartMed afhandelen, die tijdens het voorschrijven zijn geselecteerd. Alle logistieke aspecten, zoals het definiëren van afdelingen en voorraden, ondersteuning bij opiaatregistratie en bestellen bij leveranciers behoren tot de standaardactiviteiten van SmartMed.

Toediening

SmartMed biedt verplegend personeel de mogelijkheid om het toedienproces volledig digitaal af te handelen. De druk op zorgpersoneel is hoog. Vaak is het aandachtsgebied bij zorginstellingen niet primair gericht op het verstrekken en toedienen van medicatie. SmartMed toedienen zorgt ervoor dat zorgmedewerkers efficiënt en transparant het proces van toedienen kunnen doorlopen. Belangrijke aspecten hierbij zijn: eenduidig toedienoverzicht, mogelijkheid om vanuit het toedienproces te kunnen bestellen, goede informatie bij overdracht. SmartMed heeft de toedienmodule bedacht vanuit deze scope, met als doel een efficiënt toedienproces dat het aantal incidenten tot een minimum kan beperken.

Gebruik

SmartMed biedt zorginstellingen de mogelijkheid om de zelfredzame cliënt in het medicatieproces te ondersteunen. Eigen beheer van medicatie door de cliënt is mogelijk. Gebruik en toedienregistratie van medicatie kan via een App door de cliënt zelf worden geregeld. Deze patiëntenapp is een uniek door SmartMed ontwikkelde toepassing. De App maakt real-time gebruik van dezelfde data die tijdens voorschrijven worden gecreëerd. Daarnaast kan via de App gezondheidsinformatie van de cliënt met de behandelaar worden gedeeld. Hiervoor beschikt de gebruiker over autorisatie instellingen om behandelaren te selecteren die toegang kunnen krijgen tot medische data.

 

Apotheek

Verificatie

SmartMed biedt een unieke oplossing voor de openbare apotheek om als regisseur het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) te beheren. De openbare apotheek is een onmisbare schakel in het medicatieproces voor de individuele patiënt. SmartMed heeft de LSP informatie op een efficiënte manier verwerkt en gerangschikt, waardoor het voor de behandelaar snel inzichtelijk is welke medicatie actueel is. Ook kan de apotheker door SmartMed real-time inzage krijgen in alle verstrekte medicatie, zoals gegeven tijdens een ziekenhuisopname. Door met verificatie via SmartMed te werken onderscheidt de apotheker zich als zorgprofessional in het begeleiden van de patiënt op het gebied van medicatiegebruik.

Profiel

In SmartMed is het beheer van ICA’s (Intoleranties, Contra-indicaties en Alergieën) volgens de NICTIZ standaard ingericht. De apotheker krijgt hiermee de mogelijkheid om alle informatie die nodig is om ICA’s te omschrijven in de applicatie op te slaan. Uiteraard vindt vervolgens actieve bewaking plaats. Door gebruik te maken van verschillende kleuren biedt SmartMed snel inzicht in de ernst van de waarschuwingen die ICA gerelateerd zijn.

Voorschrijven

SmartMed biedt de apotheek de mogelijkheid tot het verwerken van recepten, in nieuwe terminologie “verstrekkingsverzoeken”. Doordat SmartMed zowel een AMO als een verstrekkingsverzoek separaat van elkaar definieert, kan de apotheker zowel de inhoudelijke als de logistieke rol op zich nemen.

Controle

SmartMed heeft een controle omgeving gecreëerd waarin de openbare apotheker zijn/haar rol als zorgverlener optimaal kan inzetten. De G-standaard waarschuwingen zijn standaard onderdeel van de applicatie. Daarnaast kan de apotheker zelf controleregels definiëren om geselecteerde geneesmiddelen, combinaties of patiëntgroepen te kunnen monitoren. Door te werken in een sluitende zorgketen, met beheer van ICA’s en eigen controleregels kan de apotheker zijn/haar zorgrol volledig waarmaken.

Distributie

De distributiemodule van SmartMed is gericht op efficiënte logistiek en naadloze samenwerking met de groothandel. Voorraad- en assortimentsbeheer zijn essentieel voor een goed lopende apotheek. Waarbij de apotheker dagelijks geconfronteerd wordt met preferentiebeleid en geneesmiddelentekorten. Hierdoor is het noodzakelijk om een goed beheerde distributieomgeving beschikbaar te hebben. SmartMed voorziet dat in de toekomst voorraadbeheer op clusterniveau kan gaan plaatsvinden. Daar is in het ontwerp van de applicatie rekening mee gehouden.

Toediening

SmartMed biedt de patiënt een tool om toedienen van medicatie in de thuissituatie te ondersteunen. De thuiszorgmedewerker of mantelzorger kan gebruik maken van de patiënten App, waarin alle informatie over toedientijden is weergegeven. Door de huisarts verstrekte informatie over geneesmiddelgebruik is in de App terug te lezen, middels de digitale bijsluiter of “Kijksluiter

Gebruik

De huisarts, mits daartoe door de patiënt geautoriseerd, kan in SmartMed inzage krijgen in het gebruik van medicatie door de patiënt. Toedieningen kunnen worden geregistreerd. Alerts bij vergeten giften zijn ingebouwd. Hiermee krijgt de huisarts informatie over therapietrouw en kan daarmee de farmacotherapie beter monitoren. Dit kan meewegen in de besluitvorming om lopende medicatie aan te passen.

 

Huisarts

Verificatie

Met de verificatiemodule biedt SmartMed snel inzicht in de actuele status van de medicatie van de patiënt. Voor huisartsen is het van groot belang dat de informatie over medicatie up-to-date is. De SmartMed applicatie biedt mogelijkheden om zowel voorafgaande aan een consult, als bij overdracht bij opname in een ziekenhuis of zorginstelling het Actueel Medicatie Overzicht te raadplegen en te verzenden. Hiermee wort bijgedragen aan het verminderen van medicatie-incidenten.

Profiel

SmartMed biedt de huisarts de mogelijkheid om medicatie gerelateerde allergieën en intoleranties van de patiënt te beheren. SmartMed bewaakt daar actief op. De registratie van allergieën, intoleranties en contra-indicaties is ingericht volgens de meest actuele NICTIZ standaarden. Met deze informatie kan de huisarts hoge kwaliteit van farmacotherapie borgen, gericht op patiëntveiligheid.

Voorschrijven

Met SmartMed wordt het medicatieproces volgens NICTIZ-standaard ingericht. Het is overheidsbeleid dat de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek worden gesplitst. Dat bevordert goed onderhoud van het Actueel Medicatie Overzicht (AMO), onafhankelijk van de levering van medicatie door de apotheek. Deze medicatieafspraak kan een duur hebben van enkelen jaren (gebruik tot stop) terwijl de levering van medicatie beperkt blijft tot periodes die in samenspraak tussen zorgverzekeraar en apotheker zijn overeengekomen. Zo zorgt SmartMed ervoor dat het medicatiedossier volledig is, ongeacht waar de patiënt zich bevindt.

Controle

In SmartMed is medicatiecontrole dusdanig ingericht, dat de huisarts in staat wordt gesteld om tijdens het voorschrijven waarschuwingen te kunnen beoordelen. Het gaat hierbij om alle in de G-standaard opgenomen waarschuwingen, over- en onderdoseringen, interacties enz. Ook is het mogelijk om ter beoordeling van waarschuwingen via een chatfunctie met de apotheker te overleggen. Hierdoor vindt pro-actief besluitvorming plaats m.b.t. farmacotherapeutische overwegingen.

Toediening

SmartMed biedt de apotheek een tool om toedienen van medicatie in de thuissituatie te ondersteunen. De thuiszorgmedewerker of mantelzorger kan gebruik maken van de patiënten App, waarin alle informatie over toedientijden is weergegeven. Toedieningen kunnen worden geregistreerd. Alerts bij vergeten giften zijn ingebouwd. De apotheker zorgt voor een goed actueel medicatie overzicht. Hierin zijn de toedientijden gedefinieerd. Bovendien stelt het de patiënt of zijn verzorgende in staat om tijdens het toedienen toegang te krijgen tot digitale bijsluiters .

Gebruik

SmartMed ondersteunt de apotheker bij zijn/haar rol als geneesmiddeldeskundige. Het gebruik van geneesmiddelen gaat veelal gepaard met intensieve informatiebehoefte. Denk hierbij aan instructie bij gebruik van inhalatie-apparatuur, morfinepleisters of insulinepennen. Veel van deze informatie kan de apotheker beschikbaar stellen in de digitale patiënten omgeving in SmartMed. Iedere patiënt krijgt een beveiligde omgeving in de SmartMed cloud, waarin de apotheker specifieke toedieninformatie kan plaatsen. Daarnaast biedt SmartMed de mogelijkheid om therapietrouw te monitoren, zowel gebaseerd op afgiftedatum/aantallen als op toedieninformatie vanuit de patiënten App.